Uz kaila zara
Nolaidās krauklis.
Tumst rudens vakars.
/Japāņu haika/